VISI

Menjadi Universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global.

MISI

Menjana dan menatar ilmu menerusi pengajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat, dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai wawasan negara.

MOTO

UPSI No. 1 Pendidikan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS telah mula melaksanakan MS ISO semenjak tahun 2006 sehingga sekarang.

Berlandaskan hasrat untuk terus berusaha meningkatkan keberkesanan dan kecekapan universiti dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan, UPSI telah berjaya memperolehi pensijilan pertamanya untuk keseluruhan universiti dengan pensijilan MS ISO 9001:2000 pada tahun 2006. Ini diikuti dengan pensijilan MS ISO 9001:2001 pada tahun 2012, MS ISO 9001 :2008 pada tahun 2016 dan yang terkini MS ISO 9001:2015  pada 29 Disember 2017.

Sebagai salah satu usaha penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UPSI dan mematuhi standard MS ISO 9001:2015, berikut disenaraikan perkara-perkara dan dokumen rujukan untuk capaian seluruh warga Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 1. DASAR KUALITI UPSI
 2. PROFIL KUALITI UPSI
 3. LAMPIRAN A1 Proses Interaksi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 90012015 UPSI
 4. LAMPIRAN A2 Proses Interaksi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 90012015 UPSI by PTj
 5. LAMPIRAN C Objektif Kualiti UPSI (Dalam Semakan)
 6. Garis Panduan Profil Kualiti
 7. Garis Panduan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti
 8. Garis Panduan Pengurusan MS ISO 90012015 Untuk Ketua PTJ dan Pentadbir
 9. Garis Panduan Audit Dalaman
 10. PTPA Bil. 1 Tahun 2018 Panduan Pelaksanaan SPK berasaskan MS ISO 9001 2015 bagi Agensi Sektor Awam
 11. SENARAI SEMAK FAIL PdP & SAMPEL
 12. SENARAI SEMAK PENGAJIAN SISWAZAH
 13. SENARAI SEMAK PENYELIDIKAN
 14. SENARAI SEMAK DOKUMEN PEPERIKSAAN: FAKULTI & PENSYARAH
 15. Daftar Fail Rekod Borang

Kemas kini pada 19 Okt 2022